שימוש בצבא ובסמים: אילו השלכות?

(של פרנצ'סקו פמלי)
21/12/21

למרבה הצער, מקרים של חיילים ואנשי משטרה שמתבררת חיוביותם לשימוש בחומרים נרקוטיים אינם נדירים. יתר על כן, הרשויות המוסמכות מגישות מעת לעת את הצוות השייך למה שנקרא "בדיקת סמים" באופן אקראי.

מצער בכל מקרה השימוש בסמים, מדובר כאן בבחינת הסנקציות שניתן להפעיל בפועל, ולאחר מכן גיששו כדי להגדיר את הקווים המהותיים של אסטרטגיה הגנתית אפשרית, שיפורטו בהתייחס למקרה הרלוונטי היחיד.

המשך בסדר.

הסנקציות החלות באופן קונקרטי

עבור אנשי צבא, בירור החיוביות לשימוש בחומרים נרקוטיים גוררת בדרך כלל השעיית זהירות מיידית של בעל העניין, אשר חייב להיות נתון לניתוח נגדי, ובוודאי, עם התוצאה החיובית של האמור לעיל, הגשתו. לקבוע הליכים משמעתיים בגין הפרת סעיפים 713, סעיף 2, ו-732, סעיפים 1 ו-3, לט. ד), לתקנה שאושרה בצו הנשיאותי מס. 15. בפירוט, כידוע, אמנות. 2010, פסקה 90, קובע כי הצבא "עליו להימנע, גם בהיעדר שירות, מהתנהגויות העלולות להשפיע בכל מקרה על מימוש תפקידיו, לפגוע ביוקרתו של המוסד שאליו הוא משתייך ולסכן את זרותו של אמ"ן ככזה לתחרויות פוליטיות, ללא משוא פנים. להוראות סעיף 1483 של הקוד ". בהתאם לאמנות. 732, פסקה 1, "על הצבא לשמור בכל הנסיבות על התנהלות למופת כדי לשמור על יוקרת הצבא", ושוב, על יסוד הפסקה השלישית, לט. ד), מאותה הוראה אותו חייב "הימנע מעודפים בשימוש במשקאות אלכוהוליים והימנע משימוש בחומרים שיכולים לשנות את האיזון הנפשי". הוראות אלה חייבות להיות מתואם עם האמנות. 957 com, אשר בפסקה הראשונה קובעת זאת "הזיכוי מהמשרד מורה (...) [גם במקרה של] תוצאה חיובית של בדיקות האבחון בגין שימוש לרעה באלכוהול, לשימוש, אפילו מזדמן או מזדמן, בסמים".

הסנקציות החלות למעשה, לפיכך, לפי האמנות. 1357 מתחילה מהשעיה מהעבודה מחודש עד שנים עשר חודשים ועד הפסקת המשרד או האישור מחדש, או עד אובדן הדרגה עקב הדחה.

אסטרטגיה הגנתית אפשרית: יישום הכרחי של עקרון המידתיות בהטלת הסנקציה

מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה של מזדמנות מוחלטת של שימוש מוכח בסמים, או במקרה שאירוע זה התרחש פעם אחת ויחידה, אולי ויותר מכך בנוכחות תמונה חיובית לחלוטין ביחס למאפיינים הידועים וב- בהיעדר חזרתיות משמעתית, נותרה האפשרות לבחור באסטרטגיה הגנתית אשר, תוך מינוף ההנחות האמורות, מחייבת הפעלת הסנקציה המשפטית המינימלית. זאת בהתאם לעמידה הנדרשת ב- עקרון המידתיות, שהפעולה המנהלית חייבת לעמוד בה תמיד.

בעניין זה יצוין, בין היתר, כי הת"ר לאציו קבע בעניין (ראה ת"ר לאציו - רומא, סעיף ב', 26, מס' 2011, אך ראה גם ת"ר לאציו - רומא, סעיף ב' , 3560 בדצמבר 21, מס' 2010), אשר "צריכת חומרים נרקוטיים מהווה עבור הצבא (...) הפרה של ההתחייבויות שנטלו על עצמם בשבועה ואף יכולה להצדיק הטלת הסנקציה הגורשת, משום שהיא מעידה על חוסר מידות מוסריות ואופיות וממילא פוגעת ב היוקרה של הגוף". עם זאת, זה חייב לקרות "תמיד כיבוד הפרופורציה בין האשמה לסנקציה, המבטאת את הציוויליזציה המשפטית" (ראה מועצת המדינה, סעיף ד', 10 במאי 2007, מס' 2189).

לפיכך, לא ניתן להעמיד באופן סביר את האשמה, גם אם הניתנת לגינוי, בצריכה מזדמנת או באירוע בודד של שימוש בסמים באותה רמה כמו האשמה, למשל, של סחר וצריכה, אולי בצורה מאורגנת ושיטתית. אכן, שהפרות כאלה מהוות כולן א וולנוס השבועה הנשבעת אינה ניתנת לערעור, אך יש להעניש את כולם בסנקציה המרבית, כאילו וולנוס היו באותה רמה בכל מקרה, מניחים שונים מבחינה אונטולוגית, בהשערות השונות, של שכיחות ההפרה בחובות הנאמנות והנאמנות שנטל על עצמו הצבא, דווקא עם קביעת השבועה וכתוצאה מכך רמה שונה של חוסר תכונות מוסריות ויחס. המסקנה היא ש "השימוש המזדמן המובהק ב[סמים] על ידי אנשי צבא (...) אינו תנאי מוקדם מספיק לאימוץ האמצעי הסנקציוני של אובדן דרגה עקב הדחה (…). אובדן הציון יהיה למעשה סנקציה אחת ובלתי ניתנת לחלוקה, שלא נקבעה תוך קביעת מינימום ומקסימום, במסגרתה על המינהל להפעיל את סמכות הסנקציות ".. באותו מובן, ראה גם TAR Puglia - Lecce, כת. III, 8 במרץ 2012, נ. 469, לפיו "האופי המזדמן של נטילת החומר הנרקוטי על ידי המערער (...) בשילוב עם תכנית הלימודים המקצועית הניכרת של אותו, מהווים אפוא, ביישום העקרונות שנקבעו ונזכרו עד כה, מרכיבים ביחס אליהם. הסנקציה [הגורעת] שהופעלה, לדעת המועצה, בשל השפעותיה הדרמטיות על חיי הנמען ומשפחתו, היא חורגת מגבולות הסבירות האמורים, ובעיקר, ההדרגתיות"..

קיומה של האוריינטציה השיפוטית ההפוכה

אם מה שנאמר זה עתה נכון, נכון גם שיש להכיר בקיומה של האוריינטציה השיפוטית הפוכה מזו שהוזכרה עד כה, הנוטה לאשר מחדש את הלגיטימיות של אמצעי הגירוש גם בנוכחות ולו שימוש מזדמן בלבד. של סמים. אנו קוראים במובן הזה למשל ב-Cons. מדינה, מדור VI, נ. 1329/2017, אשר בהתאם לדיקציה הטקסטואלית של האמנות. 957 com, דווח למעלה, "ההכרעה של אפילו אפיזודה אחת של שימוש בסמים לא הופכת את זה לבלתי לגיטימי לזכות את הצבא לאחר שנבדק חיובי לבדיקה האבחנתית".

מסקנות

בתום בדיקה קצרה זו, אשר אישר את ההסכמה החריפה ביותר לשימוש בכל חומר נרקוטי, אושרה החומרה המוחלטת של ההתנהלות שבה הצבא עשוי להתבצע במקרה זה. בהתחשב בכך, אל מול רוח הרפאים של הסנקציה הגורשת של אובדן הדרגה בהדחה, ניתן להפעיל את תחולת עקרון המידתיות והסבירות, אך רק ובלעדית בהשערה שבה מבודדת העובדה ו בהחלט לא חוזר על עצמו, ואולי הוא מוכנס בהקשר של מאפיינים חיוביים ידועים.

כידוע, תרומה זו אינה יכולה ואינה רוצה להוות הגדרה של אסטרטגיה הגנתית, על אחת כמה וכמה אסטרטגיה הגנתית תקפה אפריורית ולכל המקרים שעלולים להתעורר בעניין הנדון. למעשה, רצינו לתת אינדיקציות כלליות בלבד, שאותן יש לברר ולכויל בהכרח בבחינת המקרה הספציפי הבודד, תוך התחשבות, כאמור, גם בקיומן של אוריינטציות פסיקתיות שליליות.

צילום: ארה"ב חיל האוויר