C CARERINIERI COCER על השעיית הוראה על פשע של "עינויים"

20 / 07 / 16

ה- COCER CARABINIERI לומד בסיפוק את השעיית אישור ההוראה בנושא פשע "עינויים" בתקווה שהשהייה הזו להמשך התבוננות תאפשר הגדרת נוסח החוק בהתאם לתקני זכויות האדם הלאומיים והבינלאומיים אשר יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון את הרגישות הנכונה למי שנמצא בשירות ומחוצה לו נקרא להגן על כל האזרחים, ואף לסכן את ביטחונם האישי.