Finmeccanica: AgustaWestland ואת החלטת הממשלה ההודית

05/01/14

חברת אגוסטווסטלנד, חברת Finmeccanica, מאשרת כי קיבלה אתמול ממשרד הביטחון ההודי הן את ההודעה הנוגעת למינויו של הסמכותי, כפי שביקשה AgustaWestland ב- 25 בנובמבר וב- 4 בדצמבר 2013, והן את ההודעה הנוגעת להפרעה. על החוזה הנוגע לאספקת 12 מסוקי VVIP / VIP, בהתאם למה שהוכרז אתמול בהצהרה של משרד ההגנה ההודי.

אגוסטה-ווסטלנד ממשיכה להאמין כי לא הודעת משרד ההגנה ההודי בדבר סיום החוזה או ההצגה גורמים להודעה, שממנה היא נובעת, אינן עילה מספקת להתקדם נגד אגוסטה-וסטלנד. מצד שני, משרד ההגנה ההודי עצמו (עם הודעה לעיתונות מיום 14 בפברואר 2013) היה זה לטעון כי המכרז בוצע כהלכה. כתוצאה מכך, הודעת הסיום שהתקבלה אתמול תידון להידון בתהליך בוררות איתן והוגן. לשם כך תציע אגוסטה-ווסטלנד בקרוב רשימה קצרה של שמות, במטרה לבחור את הבורר השלישי, בהסכמה בין הצדדים, כבקשת משרד ההגנה ההודי.

 AgustaWestland נשארת מחויבת לעבוד עם הממשלה ההודית כדי להבטיח כי הכוחות המזוינים ההודים לקבל את המסוקים הדרושים להם והוא מוכן למלא את החובות החוזיות שלהם ביחס להסכם של אספקת מסוקי 12 VVIP / VIP. AgustaWestland תמשיך לתמוך בשלושה מסוקים כבר נמסר כרגע בשירות עם הצבא ההודי.

 Finmeccanica יש ארוך הציג נהלים אתיים מחמירים המשותף לכל חברות הקבוצה כי יש הרמוניה מערכות הכללים שלהם על פי הסטנדרטים שנקבעו על ידי החברה האם. נהלים אלה נבדקים באופן שוטף וחוזקו עוד יותר על מנת לעמוד בסטנדרטים האתיים הבינלאומיים המחמירים ביותר. AgustaWestland גם חל על אותם נהלים מחמירים כדי למנוע שחיתות בהתאם לעדכון של מדיניות Finmeccanica.

 בכל מקרה, AgustaWestland מוכנה ליישם את הפעולות של תוכנית להפחתת סיכונים שכבר הוכנה, בנוסף ליוזמות האמורות הקשורות לבוררות. תוכנית זו כוללת צמצום כוח האדם להגדרה מחדש של המודל העסקי של החברה והקצאה מחדש של הון חוזר, עם השפעות על שרשרת האספקה ​​של החברה. השלמת תוכנית זו והביצועים החיוביים של החברה, בנוסף להזמנות שהתקבלו לאחרונה, יאפשרו מימוש תנאי התפעול להבטחת רווחיות ותזרים מזומנים הולם.

מקור: Finmeccanica