משרד התשתיות והתחבורה

פיקוד כללי של חיל רשות הנמלים - משמר החופים 

 

תפקידים ותפקידים של משמר החופים היום

 

הפיקוד הכללי של חיל של רשויות הנמל, בנוגע להצהרות ספונטניות ואוטונומיות של אנשי חיל, דיווחו, בעיקר לאחרונה, בעיתונים ובאינטרנט, על ארגון ותפקוד חיל רשויות הנמל - משמר החופים, חוזר על עצמו בתקיפות קיצונית ומוחלטת כפעילות של מטלות מקצועיות ואחריות הקשורה להן בענייניהן (פיקוח על הנמלים, בטיחות התחבורה הימית והנמלים, הגנה על חיי אדם בים, בטיחות הניווט, ההגנה על הסביבה הימית, פיקוח ובקרה על פעילויות הדיג) מסמיכה את המחויבות של כוח האדם שלה, תוך שמירה מלאה על הוראותיהם של שרי ההתייחסות, בשביעות רצון מלאה ובאותה מידה של המשתמשים בעולם הימי ואת היציאה.

הגוף מגיב, היום, למודל ארגוני יעיל ומודרני, לסינתזה של נושאים הקשורים לביטחון ופיתוח ולפרודוקטיביות, כמתייחסות למיליוני אזרחים, משתמשים ומפעילים, אפוטרופסים לערכי חוקיות ואינטרסים הקשורים להגנה על נכסים קולקטיביים חשובים, במגזרים של קדמה להובלה ימית ולמערכת הנמל הארצית, אבן הפינה של תהליך הצמיחה של כלכלת הים, אשר רואה במשרדי הנמל את סינתזת הפונקציות שבהן החיל מחזיק בעמדות ערבויות ספציפיות.

תפקידי המשטרה הימית והשיפוטית מתבצעים באמצעות אמצעי הגנה פרטניים ביחס לאופי המשימה אותה נדרשים המפעילים לבצע, בהתאם למסגרת הרגולטורית לשימוש לגיטימי באמצעי הרתעה וכפייה; הם משפרים עוד יותר את קריטריון ההתמחות. ובתוך גבולות אלה המתבצעות באופן לגיטימי, הם מהווים ערך מוסף לאותן משימות שצוינו לעיל, המחייבים, באופן בולט יותר ויותר, הכנה מקצועית מעמיקה באותם מגזרים ספציפיים - שהוזכרו לעיל (נמלי, בטיחות תחבורתית, סביבה, שימוש במשאבי הדגים. וכו '...) - כיאה לחיי המדינה, כפי שקורה היום בארגוני המשטרה המודרניים ביותר, הן לאומיים והן באירופה, המוקדשים להתמחות.

המודל הארגוני הנוכחי המשמש את החיל לבצע את הפונקציות הנ"ל הוא ביטוי של רגע של מצוינות, גם שאושרה בסיום הפורום האירופי של שירותי משמר החופים, שנערך בשנה שעברה במהלך הנשיאות שישה חודשים האיחוד האירופי.

כל שאלה נוספת, מתנגדת, באופן אוטונומי לא פחות מההצהרות המצוטטות ושונות מאלה שעוסקו לעיל, כצורה בלתי הולמת או נדרשת של תמיכה אשר מפריעה, באופן פרוע, לסמכויות ההנהגה הפוליטית של החיל ולהפעיל פונקציה זו נופלת במסגרת הערכתם הבלעדית של ראשי הריקות הרלוונטיות ואינה כוללת את צמרת החיל המופקדת על הדרכתו הטכנית. גם נושאים אלה אינם יכולים להיות מושא ליוזמות אינדיבידואליות שלפיהם התנהלות הפיקוד הכללי מנותקת בגלוי.

(רומא, 6 מרץ 2015)

המפקד הכללי של חיל הנמל
מפקד האזור
משרד החוץ