LIBYA: הראשון 2014 קורסי הכשרה לסיים

18 / 02 / 14

בימים האחרונים הסתיימו הקורסים הראשונים של שנת 2014 שנערכו על ידי צוות הקרביניירי לטובת המבקרים הלוביים כחלק ממשימת ההכשרה ללוב.

הקרביניירי של המשימה הצבאית האיטלקית בלוב (MIL), שהגיע מהבריגדה הניידת השנייה, אימן את המשטרה ומשמר הגבול. הפעילות, שהחלה בנובמבר 2, מתבצעת נגד צעירים שרוצים לתרום לשיקום המדינה.

צוות של 100 סטודנטים ערך קורס שמטרתו שימוש בטכניקות לחימה במרכזים מיושבים ובמיוחד בקפיצת בתים. במהלך התרגיל האחרון נערכה בדיקה של בניין המורכב ממספר בתים, שהסתיימה במעצר עבריין. יש מעט יותר ממאה חיילי משמר גבולות מאומנים וכ -500 שוטרים לאומיים (כולל שוטרים דיפלומטיים) מאז תחילת הפעילות.

תשעה קצינים מאתרים ארכיאולוגיים בטריפולי ובסבראתה השתתפו במקום בקורס משטרת תיירות של שבועיים. הכשרת קורס זה נועדה להכין סוכנים להגנת האתרים, לשליטה ומעצר של עבריינים ולבדיקה לרגל פשעים שנעשו נגד הנכסים המוגנים.

קורס המשטרה הדיפלומטית הסתיים ב- 13 בפברואר. כיתה של 26 סטודנטים ביצעה אימונים של ארבעה שבועות בתרגול טיפול בנשק, טכניקות חיפוש ומעצר, מחסומים והגנת VIP. המשטרה הדיפלומטית נולדה בינואר 2013 והוטלה עליה המשימה העיקרית להגן על השגרירויות. במהלך התרגיל האחרון הדומה ליווי של VIP בכנס, ההתקפה והתגובה שלאחר מכן. בסך הכל הוכשרו 50 סוכנים.

מקור: SMD