Fincantieri: פיירוברטו פולג'ירו מונה למנכ"ל

(של Fincantieri)
16 / 05 / 22

זה נפגש היום בצורה טוטליטרית, תחת נשיאותו של האלוף. קלאודיו גרציאנו, הדירקטוריון החדש של FINCANTIERI SpA ("Fincantieri" או "החברה") שמונה היום על ידי אסיפת בעלי המניות ומי שיישאר בתפקידו עד האסיפה לאישור הדוחות הכספיים ב-31 בדצמבר 2024.

הדירקטוריון מינה את דר. פיירוברטו פולג'ירו כמנכ"ל וכן החליט על ייחוס נציגי כוח למעט מה ששמור לסמכות הבלעדית של הדירקטוריון.

לנשיא, אלוף. קלאודיו גרציאנו, הוקנו סמכויות על ייצוג מוסדי, פיקוח על אבטחה תאגידית ומערכת הבקרה הפנימית וניהול הסיכונים.

למנהל המנהל, דוט. פיירוברטו פולג'ירו, הוענקו סמכויות רבות לניהול הרגיל והיוצא דופן של החברה ולהצגה בפני הדירקטוריון של תוכניות תעשייתיות ותקציבים שנתיים.

כן הוחלט כי היו"ר והמנכ"ל תורמים להגדרת פעילות התקשורת והיחסים המוסדיים, להגדרה ולפיתוח של אסטרטגיות לאומיות ובינלאומיות ולפעילות הבינאום של החברה.

הדירקטוריון, על בסיס ההצהרות שנמסרו והמידע שנמסר על ידי בעלי העניין במהלך המועמדות, קבע גם כי לכל הדירקטורים יש דרישות של יושרה, מקצועיות והעדר עילות של אי כשירות ואי התאמה כנדרש בחוק. כוח, כמו גם עמידה במגבלות צבירת תפקידים, תוך התחשבות בהנחיות שננקטו בעניין זה על ידי החברה וכן אימתה את קיומן של דרישות העצמאות הקבועות בסעיף. 147-ter, פסקה 4 ו-148, פסקה 3, של צו חקיקה 24 בפברואר 1998, נ. 58, וכן על ידי אמנות. 2 לקוד הממשל התאגידי של Borsa Italiana, שאליו מצייתת החברה, בראשות הדירקטורים ing. פאולו אמאטו, פרופ. אלברטו דל'אקווה, קשת. פאולה מוראטוריו, ד"ר כריסטינה סקוצ'יה, ד"ר. ולטר טרוויסאני ואיינג. אליס ואטה.

מועצת רואי החשבון אימתה את היישום הנכון של הקריטריונים שאימץ הדירקטוריון.

מועצת המנהלים של Fincantieri לתקופה של שלוש שנים 2022-2024 מורכבת לפיכך:

  • קלאודיו גרציאנו (יו"ר בכיר)
  • פיירוברטו פולג'ירו (מנכ"ל)
  • פאולו אמאטו (דירקטור לא בכיר ובלתי תלוי)
  • אלסנדרה בטגליה (מנהלת לא מבצעת)
  • אלברטו דל'אקווה (דירקטור לא בכיר ועצמאי)
  • מאסימו די קרלו (מנהל לא בכיר)
  • פאולה מוראטוריו (דירקטור לא בכיר ובלתי תלוי)
  • כריסטינה סקוצ'יה (דירקטורית לא מבצעת ועצמאית)
  • ולטר טרוויסאני (דירקטור לא בכיר ובלתי תלוי)
  • אליס ואטה (דירקטורית לא מבצעת ועצמאית)

צילום: RAI