EXPO 2015 - הצבא הם לא ילדים של אלוהים קטין

09/05/15

אנו מכירים בחוסר אמון בעיתונות ובדיווחים שאינם עיתונאים הנוגעים לאירוח באוהלי המחנה של הצבא המועסק לביטחון אקספו 2015.

אותו הדבר מחויב לנצל את ההסדר הזה, שבקיץ הבא והטמפרטורות הגבוהות תהפוך את הווילונות של התנורים האמיתיים לא מדברים על הבעיות הברורות של אחידות עם שאר עובדי הפאפ.פ. האחרים. עוסקת באירוע זה.

מצב זה הוא בהחלט בשל קיצוצים בתקציב כי "מחייב" לספק סוג זה משפיל לינה. אני פונה לאלו שיש להם את הסיבה לפתור את הבעיה כדי להחזיר את הכבוד הנכון לצבא.

Domenico Bilello (נציג כוח COCER)