איסור לשאת נשק חם והרשעה באחד מהפשעים לפי האמנות. 43 TULPS

(של פרנצ'סקו פמלי)
28/02/23

עניין דיני הנשק, כמו גם שאר ניסוחי המשפט המנהלי, מתאפיין בחותם פסיקתי חזק. אכן, אי אפשר לטעון שיש לו ידע מספק על-ידי התעלמות מההצהרות המשפטיות העדכניות ביותר בעניין.

אחת השאלות השכיחות ביותר שאנו נשאלים בפרקטיקה היומיומית של דיני נשק, למשל, היא הבאה: הרשעה באחד הפשעים שנקבעו באמנות. 43 של TULPS בהכרח כרוך באיסור על נשיאת נשק?

התשובה לשאלה האמורה יכולה לבוא, בהתחשב באמור לעיל, רק מתוך בחינת הפסיקה העדכנית ביותר בנושא.

מועצת המדינה מאשרת שוב את היעדר אוטומטיזם בין גזרי הדין על הפשעים הנזכרים באמנות. 43 TULPS ואיסור על נשיאת נשק חם

התשובה לשאלה לעיל היא לא.

למעשה, אוטומטיזם זה נקבע רק במקרה בו העונש המתייחס לאחת מהעבירות הנ"ל קובע את מאסרו של העבריין. במקרה של קנס כספי גרידא, יש צורך אפוא שהמינהל הציבורי יבחן באופן ספציפי את הבקשה שהוגשה לו, שכן הדחייה אינה יכולה אפוא לנבוע בהכרח ובאופן אוטומטי מהעונש הקובע את העבירה הפלילית.

זה גם אושר לאחרונה על ידי מועצת המדינה, סעיף III, לאחרונה עם גזר הדין מ-8 בספטמבר 2022, נ. 7812.

במקרה דנן, נשלל מצייד חידוש הרישיון לשאת רובה לשימוש ציד על ידי מפקדת המשטרה בגין עונש קודם של 15 ימי מאסר, שהוחלף בקנס, בגין עבירה של גניבה בנסיבות מחמירות.

אולם הן בערכאה הראשונה והן בערעור הוכחו נימוקיו של בעל העניין כמבוססים.

נוהגים על פי הסדר, בכל הנוגע למסגרת הרגולטורית הייחוס, קודם כל, לפי א. 43 TULPS בתוקף ratione temporis, "[...] לא ניתן להעניק רישיון לשאת נשק:

א) למי שנידון למאסר בגין עבירות שבוצעו בכוונה כלפי אנשים באלימות, או בגין גניבה, שוד, סחיטה, חטיפה לצורך שוד או סחיטה;

ב) למי שנידון לחופש אישי מגביל בשל אלימות או התנגדות לסמכות או בשל פשעים נגד אישיות המדינה או נגד הסדר הציבורי;

ג) לכל מי שנידון בגין עריקות בזמן מלחמה, גם אם קיבל חנינה, או בגין נשיאת נשק בלתי חוקית.

ניתן לסרב את הרישיון למי שהורשעו בפלילים אחרים מאלו שהוזכרו לעיל ולמי שאינם יכולים להוכיח את התנהגותם הטובה או שלא ניתן לסמוך עליהם שלא ישתמשו לרעה בנשק".

בהינתן זאת, ציינה מועצת המדינה במשפט האמור בעניין זה כי "מכוח הוראה זו, אפוא, עונשי המאסר המדווחים על העבירות הנ"ל מהווים אוטומטית עילה למניעת מתן או חידוש הרישיון לנשיאת נשק.

ההלכה המאוחדת של סעיף זה (לשעבר, 3 במאי 2016, מס' 1698), המשותפת למועצה זו, קבעה עם זאת כי האוטומטיזם האמור מפסיק לחול אם השופט הפלילי - כמו במקרה הנבדק כעת - הורה העונש לתשלום הקנס במקום מאסר, בהתאם לסעיפים 53 ו-57 לחוק 689 משנת 1981, בגין אחד הפשעים המזוהים בסעיף. 43, פסקה 1, TULPS, היכולת במקרים כאלה למינהל להעריך את הנסיבות היחסיות לצורך הפעלת סמכות שיקול הדעת (הקבועה בסעיף 2 של סעיף 43); זאת בהנחה ששם האמנות הנ"ל. 43 קובעת את האוטומטיזם בנוכחות פשיעה כביכול, מייחסת חשיבות לא לגזר הדין כשלעצמו אלא ל"עונש למאסר" (10 בינואר 2018, מס' 92)"..

מסקנות

יש להסיק אפוא כי רק במקרה של הרשעה הכרוכה בכליאתו של העבריין, לפיכך, ההערכה השיפוטית של אחד מהעבירות הנזכרות באמנות. 43 TULPS כרוך באיסור אוטומטי של נשיאת נשק חם, אחרת על הנהלת ההליך להעריך באופן קונקרטי את מהימנותו של המבקש ביחס לטיפול בכלי ירייה ולהניע כראוי את הוראת הסירוב אם תינתן.

צילום: נשק קרביניירי