הקשר בין חופשת הורים לצורות אחרות של רישיון יוצא דופן

31/07/19

לא תמיד קל להתמצא בדיסציפלינה של הרישיון יוצא הדופן (באופן כללי וגם לאנשי כוחות הצבא והמשטרה, עליהם חלים אותן הוראות בנקודה, למעט כמה ספציפיות), ולו רק בהתחשב בעובדה ש הדיסציפלינה הנזכרת מוצגת בכמה פרופילים מבולבלים וקשים למציאת ופרשנויות, בגלל התפצלותה והמשך רצוף של רפורמות באותו בסיס רגולטורי.

בין השאלות הרבות שנשאלות עלינו כעת על ידי לקוחותינו, אנו יכולים לצטט כאן - גם לאור התדירות שלה - את הדברים הבאים: מה הקשר בין הרישיון יוצא הדופן למחלה לבין הרישיון יוצא הדופן לחופשת הורים? במילים אחרות, וביתר דיוק, האם ימי החופשה הנדרשים לצורך חופשת הורים יתווספו או לא אלו הנדרשים לרישיון יוצא דופן המתבקש בתפקיד אחר?

התשובה לשאלתנו כלולה באמנות. 15, פסקה 1, של ה- dprn 171 / 2007. מתוך מחשבה זו, נקבע כי, "כחריג להוראות סעיף 34 לצו החקיקה 26 מרץ 2001, n. 151, לאנשים עם ילדים מתחת לגיל שלוש אשר מתכוונים לעשות שימוש בחופשת ההורים האמורה בסעיף 32 של אותה צו חקיקתית, ניתן רישיון יוצא דופן על פי סעיף 13 לצו של נשיא הרפובליקה 31 יולי 1995, n. 394, עד לגודל הכולל של ארבעים וחמישה ימים, אפילו מפוצל, לאורך התקופה של שלוש שנים ובכל מקרה במסגרת המגבלה השנתית המרבית שנקבעה לאותו מוסד".

הכלל המדובר השתנה על ידי האמנות העדכנית ביותר. 35 של ה- dprn 39 / 2018 ולאמנות. 11 של ה- dprn 40 / 2018, שמכוחו מורחבת השימוש ברישיון הנ"ל לשש שנות חייו הראשונות של הילד הקטין, ואשר יש להן גם השפעה זו שנחרטה בתוספת ההוראות להגנת יולדות ואבהות וחופשה. לאירועים וסיבות מיוחדות, לפי לא. M_D GMIL 0080676 מיום 12 פברואר 2015 ועל האות המעגלית n. M_D GMIL 0855250 מ- 3 דצמבר 2015 (מראה סיכום של רישיונות, אישורים ותקופות מנוחה). לפיכך, צופה הארכת התקופה שבה מותר להשתמש בחופשת הורים (משלוש הראשונות לשש שנות חייו הראשונות של הילד), אך לא השפיעה על הנקודה בה אנו מעוניינים להדגיש כאן, היינו תגיד את זה של קשר בין חופשת הורים לסוגים אחרים של רישיון יוצא דופן.

סעיף. 11, פסקה 1, של ה- dprn 40 / 2018 קובע בפרט כי "כחריג להוראות סעיף 34 לצו החקיקה 26 מרץ 2001, n. 151, לאנשים עם ילדים מתחת לגיל שש אשר מתכוונים לעשות שימוש בחופשת ההורים האמורה בסעיף 32 של אותה צו חקיקתית, ניתן רישיון יוצא דופן לפי סעיף 13 לגזירת נשיא הרפובליקה 31 יולי 1995, n. 394, עד לגודל הכולל של ארבעים וחמישה ימים, אפילו מפוצל, לאורך תקופה של שש שנים ובכל מקרה במסגרת המגבלה השנתית המרבית שנקבעה לאותו מוסד. הוראות פסקה זו חלות גם לצורך הגדרת ההליכים המתנהלים במועד כניסתו של צו זה לתוקף".

משתי ההוראות שצוינו לעיל אנו מקבלים פיתרון ייחודי לשאלתנו. ימי הרישיון יוצא הדופן הנדרשים לחופשת הורים הם בנוסף לאלה של רישיון יוצא דופן המשמש מסיבה אחרת ומסיבה אחרת, כמו מחלה. וזה עם כל השלכות המקרה, כולל בדיוק הציות הנדרש לסף המרבי של ימי הרישיון החריגים של 45 במהלך השנה.

מובן היטב כי במקרה של חריגה מהמגבלה הנ"ל, הצד המעוניין רשאי עדיין לבקש ולקבל אישורים נוספים, אך בתגמול מופחת בשיעור של 30, ולא במקום להמשיך ליהנות מהשכר המלא, כפי שקורה במקום במסגרת הרף האמור.

פרנצ'סקו פמלי

מומחה במשפט מינהלי צבאי

צילום: צבא ארה"ב / חיל האוויר האמריקני